Untitled

دانلود کتاب پیرمرد مرد صد ساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد pdf

دانلود کتاب پیرمرد مرد صد ساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد pdf

معرفی کتاب:(پیرمرد مرد صد ساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد)
توجه:متن توضیحات زیر بازنویسی شده
ااین رمان دربارۀ یک پیرمرد ااست. هررکسی عنوان رمان راا بخواند اندیشه می کند پیمان ااست یک رمان تخیلی بخواند ااما به محض این که فصل اول رمان که فصلی بسیار کوتاه ااست تمام شود متوجه می شود که ااین رمان درر عین راستین بودن مختصر ااز تخیل ندارد.(پیرمرد مرد صد ساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد)ااین داسنان همان طور که گفته شد شرح حال یک…

برچسب ها
محصولات پر فروش


Untitled