Untitled

دانلود کتاب طلای شهامت pdf

دانلود کتاب طلای شهامت pdf

معرفی کتاب:(طلای شهامت) 
متن توضیحات زیر بازنویسی شده
گزیده ای ااز متن کتاب:

کدام ملت و کدام قوم می تواند ااز ملل و اقوا م دیگر متمدن ترر به حساب ااید ؟پرسش دشواری ااست .پااسخش ااسان نیست ؟پااسخ هاا فراوان ااست :ملتی که برق تلفن و ساایر اابدااعات علمی و فنی راا زودترر ااز دیگران بدست اورد؟ملتی که میکروب راا ویروس راا و سپس دررمن و داروهای انها راا کشف کرد؟ملتی که بیش ااز سایر ملل صابون مصرف می کند و درر نتیجه پاکتر ااز دیگران می ماند…

برچسب ها
محصولات پر فروش


Untitled