Untitled

دانلود مقاله بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کیفیت خدمات ارائه شده در بانک های تجاری دولتی شهر زنجان

چکیده
دهه آینده دهه ارزش آفرینی از خالل سرمایه فکری برای سازمان ها و کشورها است. به همین جهت موضوع سرمایه فکری از مباحث مهم و پراهمیت در سنجش سرمایه های یک جامعه یا سازمان اجتماعی به شمار می رود. شمار زیادی از سازمان ها با نیاز روزافزون به داشتن خالقیت،مزیت رقابتی و انعطاف پذیری متهورانه روبرو هستند.نظام بانکی نیز که در اقتصاد مبتنی بر بازار یکی از اجزای مهم اقتصاد هر کشور است، مسئولیت بسیار سنگینی در بازارهای پولی و مالی کشور دارد، از این…

برچسب ها
محصولات پر فروش


Untitled