Untitled

دانلود رایگان کتاب برزونامه بخش کهنpdf

دانلود رایگان کتاب برزونامه بخش کهنpdf

معرفی کتاب:(برزونامه)
خلاصه اثر
(برزونامه)حکایت برزو پسر سهراب است که بعد از مرگ سهراب از شهرو زاده می شود و در جوانی بی آن که احسب خویش آگاه باشد به تحریک افراسیاب با سپاهی گران به ایران می آید و با نیای خویش رستم نبرد می کند.(برزونامه)سرانجام در یکتا از نبردها نژادش شناخته می شود و جنگ و منازعه به سازش و دوستی می انجامد. برزوناامه درر ااصل دو منظومه جدااگاانه بوده ااست که یگاانه راا شااعری به ااسم شمس االدین محمد کوسج درر حدود قررن هشتم و…

برچسب ها
محصولات پر فروش


Untitled