Untitled

بسته تحقیقی کیفیت زندگی زناشویی

بسته تحقیقی کیفیت زندگی زناشویی

 

بسته، تحقیقی کیفیت زندگی زناشویی

در این «بسته تحقیقی» 19 مقاله معتبر علمی به «صورت pdf»

در خصوص ابعاد مختلف کیفیت «زندگی زناشویی» [نقش صمیمیتْ

خودکارآمدی جنسی]، [رضایت شغلی]، [نقش مشاوره]، [الگوهای

ازدواج] و… گردآوری شده است و مناسب برای دانشجویان و

محققینی است که قصد تدوین «پایان نامه و تهیه مقاله» در این خصوص می باشند

تا به عنوان یک منبع تحقیقی مناسب و علمی از آن استفاده نمایند…

 

هدف از پژوهش حاضر:

 

بررسی «کیفیت» «زندگی زناشویی» و عوامل موثر بر آن بوده است. اگر فرد از «کیفیت» زندگی

در درون «خانواده» خود رضایت داشته باشد این رضایت به بقیه ابعاد زندگی وی نیز انتشار می یابد.

 

افراد رضایتمند در «جامعه» نیز رفتاری مناسب و شایسته خواهند داشت و مشکلات «جامعه» کاهش خواهد یافت.

بهبود «کیفیت» «زندگی زناشویی» و ارائه راه کارهای عملی که بازتاب مشهود و محسوس در «زندگی زناشویی»

داشته باشد می تواند به ثبات بیشتر زندگی زوجین، تعامل بهتر آنها با یکدیگر شادی و شادکامی لذت از زندگی،

«سلامت» روان،«سلامت» بدنی، زندگی مناسب خانوادگی، زندگی مناسب اجتماعی آب و هوا و فضای مناسب امنیت

شغلی، دارا بودن آزادی، تساوی جنسی، امنیت و ثبات سیاسی ، منجر شود.

 

از این رو پرداختن به مقوله «کیفیت» «زندگی زناشویی» و عوامل موثر بر آن از ضروریات انجام این پژوهش بوده است

روش مطالعه در این پژوهش از وع توصیفی مرروی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای مجلات و اینترنت بوده باشند.

 

»» بسته تحقیقی کیفیت زندگی زناشویی

7 3 660x330 - بسته تحقیقی کیفیت زندگی زناشویی [19 مقاله معتبر علمی]

این عوامل عبارند از:

 

عوامل فردی [جنسیت،«سلامتی»، نحوه فرزندپروری، وضعیت اقتصادی و اجتماعی] و عوامل ارتباطی [مدت «ازدواج»،

تعاملات، روابط قبل از ازدواج، حضور کودکان تقسیم وظایف و «کیفیت» زناشویی همسر] و عوامل خارجی [ویژگی های

والدین، افراد مهم دیگر ور ویدادهای استرس آور].

 

هدف این مقاله بررسی وضعیت «کیفیت» «زندگی زناشویی» و بررسی ویژگی‌های اقتصادی اجتماعی اثرگذار بر

آن می‌باشد.

 

«جامعه» آماری پیمایش، متاهلین شهر تهران بوده و نمونه‌ها به شیوه خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده است.

 

ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده و از آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون، تحلیل «واریانس»، تفاوت میانگین و

«رگرسیون» چندگانه استفاده شده است.

 

»» بسته تحقیقی کیفیت زندگی زناشویی

 

 

یافته‌ها نشان می‌دهد:

 

بعد مثبت «کیفیت» «زندگی زناشویی» در 5/67 درصد از پاسخگویان در سطح بالا و در 5/32 درصد از ایشان در سطح

متوسط و پایین‌تر گزارش شده است.

 

بعد منفی «کیفیت» «زندگی زناشویی» در 3/85 درصد از پاسخگویان در سطح پایین و در 7/14 درصد از ایشان در سطح

متوسط و بالا‌تر گزارش شده است.

 

در تاثیر عوامل اقتصادی اجتماعی بر ابعاد مثبت و منفی «کیفیت» «زندگی زناشویی» تفاوت‌هایی وجود دارد و تحلیل چند

متغیره نشان داده، نسل و درآمد نسبت به دیگر متغیرهای اقتصادی اجتماعی از قدرت تبیین بالاتری برخوردار بوده است.

 

از آنجا که بخش زیادی از «واریانس» «کیفیت» «زندگی زناشویی» تبیین نشده باقی مانده، بررسی دیگر عوامل ساختاری،

ارتباطی و فردی ضرورت دارد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادات اجرایی و مطالعاتی ارائه شد.

 

»» بسته تحقیقی کیفیت زندگی زناشویی

imagesopy - بسته تحقیقی کیفیت زندگی زناشویی [19 مقاله معتبر علمی]

یکی از حیطه های «کیفیت» زندگی، «کیفیت» زناشویی است.

 

مفاهیم بسیاری از قبیل سازگاری، رضایت، شادمانی، یکپارچگی و تعهد برای توصیف «کیفیت» «زندگی زناشویی» به

کار رفته است.

 

از سویی، روانشناسان «کیفیت» «زندگی زناشویی» را به عنوان موفقیت و عملکرد یک «ازدواج» توصیف کرده اند و

امروزه این بعد را یک پیش بینی کننده مهم تداوم، پایداری و ثبات زناشویی می دانند.

 

«کیفیت» زناشویی فرآیندی است که به وسیله درجه تعارض زناشویی، رضایت، نزدیکی و توافق در تصمیم گیری تعیین

می شود.

 

خیلی از پژوهشگران «خانواده»، «کیفیت» زناشویی را با رضایت از آن همسان دانسته و اصطلاح های رضایت زناشویی و

«کیفیت» زناشویی را به صورت مترادف استفاده می کنند، در صورتی که بین این دو اصطلاح تفاوت جود دارد…

 

امروزه، با گذر جوامع از مرحله سنتی و جمع‌گرا به مرحله مدرنیته و فردگرا، شاهد افزایش سن «ازدواج»

[و خصوصاً در میان بانوان] و تمایل به همسرگزینی بر اساس انتخاب فردی هستیم. از طرف دیگر، همچنان شاهد

افزایش نارضایتی، ناسازگاری، بی تعهدی، طلاق و به‌طورکلی؛ کاهش «کیفیت» زناشویی زوج‌ها هستیم

که موجب آسیب به کانون گرم و مقدس «خانواده» و پیکره اجتماع می‌گردد.

 

در ادامه از لینک زیر می توانید »» بسته تحقیقی کیفیت زندگی زناشویی را دانلود و مطالعه بفرمایید.

 

برچسب ها
محصولات پر فروش


Untitled